میان این همه هیچ

در بازار مکاره رنگ ها

             از آن همه کشش های

                                       نجیب نقره ای

تنها رنگ سوختن

به آغوش خاکستری اش

می کشد مرا

گرچه باد

روی شعله ها نمی سوزد

هرچه آتش فروزان تر

رقص طوفان تیزتر ...

                             نسرین

                            

/ 2 نظر / 16 بازدید
صبا

...از انهمه کششهای نجیب نقره ای....تنها رنگ سوختن.......

م.ر.ت

هرچه طوفان هنگامه خيزتر رقص شعله تند و تبزتر!